How Proximal Nucleobases Regulate the Catalytic Activity of G-quadruplex/Hemin DNAzymes.

226Group 发布于:2019-08-19

[20] Jielin Chen, Yingying Zhang, Mingpan Cheng, Yuehua Guo, Jiri Šponer, David Monchaud, Jean-Louis Mergny, Huangxian Ju,* Jun Zhou*

‍       How Proximal Nucleobases Regulate the Catalytic Activity of G-quadruplex/Hemin DNAzymes.

      ACS Catalysis, 2018, 8, 11352−11361.