How proximal nucleobases regulate the catalytic activity of G-quadruplex/Hemin DNAzymes.

226Group 发布于:2019-08-19

Jielin Chen, Yingying Zhang, Mingpan Cheng, Yuehua Guo, Jiri Šponer, David Monchaud, Jean-Louis Mergny, Huangxian Ju,* Jun Zhou*

ACS Catalysis. 8 (12): 11352-11361 (2018)
DOI: 10.1021/acscatal.8b03811    ISSN : 2155-5435