DNA quadruplexes as molecular scaffolds for controlled assembly of fluorogens with aggregation-induced emission,

226Group 发布于:2019-11-19

Longyi Zhu, Jun Zhou, Guohua Xu, Conggang Li, Pinghua Ling, Bin Liu*, Huangxian Ju*, Jianping Lei*.

Chemical Science. 9(9): 2559-2566 (2018)
DOI: 10.1039/c8sc00001h    ISSN : 2041-6520