DNA quadruplexes as molecular scaffolds for controlled assembly of fluorogens with aggregation-induced emission,

226Group 发布于:2019-08-19

[18] Longyi Zhu, Jun Zhou, Guohua Xu, Conggang Li, Pinghua Ling, Bin Liu*, Huangxian Ju*, Jianping Lei*.

DNA quadruplexes as molecular scaffolds for controlled assembly of fluorogens with aggregation-induced emission,

Chemical Science, 2018, 9, 2559-2566.