A Double Hemin Bonded G-Quadruplex Embedded in Metal-Organic Frameworks for Biomimetic Cascade Reaction

226Group 发布于:2022-12-27

Xuanxiang Mao, Dehui Qiu, Shijiong Wei, Xiaobo Zhang, Jianping Lei, Jean-Louis Mergny, Huangxian Ju, Jun Zhou

ACS Appl. Mater. Interfaces 14(49):54598-54606 (2022) 

DOI: 10.1021/acsami.2c18473  ISSN : 1944-8244