Chimeric Biocatalyst Combining Peptidic and Nucleic Acid Components Overcomes the Performance and Limitations of the Native Horseradish Peroxidase

226Group 发布于:2023-02-23

Xiaobo Zhang, Dehui Qiu, Jielin Chen, Yue Zhang, Jiawei Wang, Desheng Chen, Yuan Liu, Mingpan Cheng, David Monchaud, Jean-Louis Mergny, Huangxian Ju, Jun Zhou

Journal of the American Chemical Society. 2023, 145, 8, 4517-4626

DOI: 10.1021/jacs.2c11318  ISSN : 0002-7863