Efficient Biocatalytic System for Biosensing by Combining Metal–Organic Framework (MOF)-Based Nanozymes and G-Quadruplex (G4)-DNAzymes

226Group 发布于:2022-05-16

Xuanxiang Mao, Fangni He, Dehui Qiu, Shijiong Wei, Rengan Luo, Yun Chen, Xiaobo Zhang, Jianping Lei, David Monchaud, Jean-Louis Mergny, Huangxian Ju, and Jun Zhou

Anal. Chem. 94(20): 7295-7302 (2022) 

DOI:10.1021/acs.analchem.2c00600   ISSN: 0003-2700