Highly Sensitive Biosensing Applications of a Magnetically Immobilisable Covalent G-Quadruplex-Hemin DNAzyme Catalytic System

226Group 发布于:2022-01-18

Yun Chen, Dehui Qiu, Xiaobo Zhang, Yuan Liu, Mingpan Cheng, Jianping Lei, Jean-Louis Mergny, Huangxian Ju, Jun Zhou

Anal. Chem. 94(4): 2212-2219 (2022)

DOI:10.1021/acs.analchem.1c04842   ISSN: 0003-2700