The catalytic properties of DNA G-quadruplexes rely on their structural integrity

226Group 发布于:2021-01-09

Jielin Chen#, Mingpan Cheng#, Jiawei Wang, Dehui Qiu, David Monchaud, Jean-Louis Mergny, Huangxian Ju*, Jun Zhou*

Chinese Journal of Catalysis. 42(7): 1102-1107 (2021)
DOI: 10.1016/s1872-2067(20)63744-5    ISSN : 0253-9837