Single-Sided Competitive Axial Coordination of G-Quadruplex/Hemin as Molecular Switch for Imaging Intracellular Nitric Oxide.

226Group 发布于:2019-08-19

[22] Lei Zhang, Jun Zhou, Fengjiao Ma, Quanbo Wang, Hui Xu*, Huangxian Ju*, Jianping Lei*.

‍       Single-Sided Competitive Axial Coordination of G-Quadruplex/Hemin as Molecular Switch for Imaging Intracellular Nitric Oxide.

       Chemistry–A European Journal, 2019, 25, 490 – 494.