An oxidatively damaged G-quadruplex/hemin DNAzyme.

226Group 发布于:2021-03-10

Jiawei Wang#,Mingpan Cheng#,Jielin Chen,Huangxian Ju,David Monchaud,Jean-Louis Mergny,Jun Zhou*

Chemical Communications. 56(12): 1839-1842 (2020)
DOI: 10.1039/c9cc09237d    ISSN : 1359-7345